Zdravotní pojištovny

Zprávy ze zdravotních pojištoven

VZP aktualizuje smlouvy s dodavateli zdravotnických prostředků

Napsal admin • Úno 25th, 2011 • Rubrika: VZP

Se stávajícími smluvními partnery poskytujícími zdravotnické prostředky klientům VZP jedná pojišťovna postupně od 1. 7. 2009 o obnovení smluv. VZP současně nabízí navázání nového smluvního vztahu dalším subjektům, které zajišťují servis a dodávky zdravotnických prostředků pro její pojištěnce.

Nový systém je nastaven tak, aby byl průhlednější, umožnil detailnější analýzy vykazovaných závad zdravotnických prostředků, spotřeby jednotlivých náhradních dílů a minimalizaci paušálních výdajů, které jsou v praxi velice neurčité.

Pořizovací ceny nových zdravotnických prostředků (ZP) zůstávají v původní výši. Mění se především systém proplácení cirkulace, tj. opětovného vydání použitých ZP po jejich opravě. Namísto dosud užívané procentuální paušální částky z pořizovací ceny ZP, hrazené smluvnímu partnerovi za cirkulaci každého zdravotnického prostředku, je nyní cirkulace hrazena paušální částkou podle typu ZP a s tím spojené pracnosti. Zahrnuje náklady na dopravu, administraci a kontrolu ZP servisním technikem i běžné provozní náklady smluvního partnera. Související provedené opravy ZP, nutné k jeho opětovnému vydání, budou hrazeny individuální úhradou.

Od tohoto kroku pojišťovna očekává podstatné snížení nákladů spojených s cirkulací ZP tak, aby nebyl dotčen klient pojišťovny a současně byly zachovány principy tržního prostředí. Jednotlivé smlouvy uzavírají krajské pobočky VZP příslušné k místu podnikání obchodního partnera, přičemž pravidla a podmínky pro uzavírání smluv jsou pro všechny kraje jednotné. Primárním cílem Všeobecné zdravotní pojišťovny i nadále zůstává poskytování kvalitních zdravotnických prostředků našim klientům a kontinuální zlepšování služeb v této oblasti prostřednictvím našich smluvních partnerů.

Veřejný příslib k prolongaci smluv o dodání, úhradě a provádění cirkulace zdravotnických prostředků:

Na základě jednání se Společenstvem výrobců a prodejců zdravotnických prostředků dne 21. 7. 2009 a v zájmu zamezení zbytečné administrativy našich smluvních partnerů související s uzavíráním dodatků ke smlouvám o dodání, úhradě a provádění cirkulace zdravotnických prostředků platných do 30. 6. 2009 navrhuje VZP ČR smluvním partnerům, kteří mají dotčenou smlouvu uzavřenou, její prolongaci formou tohoto příslibu.

Pokud se smluvní partner nevyjádří jinak, má se za to, že tento návrh byl konkludentně přijat a dotčená smlouva tímto nabude účinnosti do 30. 9. 2009. Do tohoto data smluvní strany budou postupovat v intencích prolongovaného smluvního vztahu.

Po dobu prodloužené účinnosti dotčených smluv budou probíhat cenová jednání se smluvními partnery. Předmětem těchto jednání bude příloha č. 7 smlouvy o vydávání, koupi a provádění cirkulace zdravotnických prostředků. Znění samotné smlouvy bylo akceptováno jako definitivní jak Společenstvem výrobců a prodejců zdravotnických prostředků, tak i VZP ČR na výše uvedeném jednání.

Smluvním partnerům, kteří již uzavřeli novou smlouvu, bude po 30. 9. 2009 nabídnuta její aktualizace v souladu s výsledky jednání o cenách.

Tento veřejný příslib se nevztahuje na subjekty, kterým VZP ČR sdělila, že s nimi nebude po 30. 6. 2009 uzavřena nová smlouva.


Štítky: ,

admin je
Email na autora | Všechny články od admin

Comments are closed.